Вітаю Вас Гість | RSS

П`ятниця, 23.10.2020, 23:26

Пошук
Меню сайту
Реклама

Секретар-друкарка


Метою професійної підготовки по цій програмі є формування в учнів 10-11 класів на широкій політичній основі знань, умінь і навичок з професії "Секретар-друкарка”.
     Робочий навчальний план розроблений на підставі Тимчасової базисної
структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 17.03.98 року №304, і вимог кваліфікаційної характеристики до професії.
     В процесі теоретичного навчання старшокласники ознайомляться з друкарськими машинками  вітчизняного та закордонного виробництва, перспектив розвитку і розширення функціональних можливостей друкарських машин, з діяльністю робітників управлінського апарату, з основами діловодства, з питаннями професійної етики, з раціональною організацією роботи секретар-друкарки, з документами. Особлива увага приділяється бездокументному обслуговуванню апарата управління засобами механізації і автоматизації управлінської праці ( диктофони, дисплеї, адресувальні машини та інш.)
     На практичних заняттях учні навчають державні стандарти з діловодства,
правила складання і оформлення основних службових документів, вимоги, які пред’являються до оформлення друкарських робіт. Основним методом надання теоретичних відомостей на практичних заняттях є інструктаж, індивідуальний підхід до учнів.
    Практичні заняття по темі "Робота секретар-друкарки по бездокументному обслуговуванню” можуть проходити у формі ділової гри ( розмова по телефону, прийом відвідувачів; підготовка і проведення зборів ; виробничих нарад).
     При виконанні спеціальних вправ , направлених на удосконалення техніки і швидкості друку сліпим десятипальцевим методом, старшокласники набувають професійні уміння і навички, необхідні секретар-друкарці, які закріпляються у процесі трудової діяльності.
     На теоретичних заняттях і в процесі виробничого навчання слід звертати
увагу на виконання правил техніки безпеки праці, виробничої санітарії і особистої гігієни, пожежної безпеки.
    З метою підвищення ефективності занять, виховання у старшокласників
інтересу до професійної діяльності слід залучати їх оформлення технічної технологічної та іншої документації, пов’язаною з конкретними промисловими підприємствами, участю в творчих розробках.
     Для посилення професійної направленості навчання, ознайомлення учнів
із структурою підприємства, основними етапами виробничого процесу, обладнанням, умовами праці і відпочинку робітників, їх раціоналізаторської і винахідницької діяльності в програму включені екскурсії на підприємства ( в машбюро, секретаріат, відділ оперативного друку).
     В процесі професійної підготовки необхідно широко використовувати
бригадні форми організації праці, системи планування, нормування і оплати праці майстерності, моральне і матеріальне заохочення.
Секретар-друкарка повинна вміти :
- виконувати механічні функції для забезпечення і обслуговування роботи
керівника підприємства (установи) або його підрозділу;
- організувати прийом відвідувачів, телефонних переговорів, викликати
робітників та ін. ;
- отримувати необхідні відомості для керівника від підрозділів або від
виконавців ;
- приймати і передавати телефонограми, записувати телефонні переговори
у відсутності керівника з послідуючим інформуванням;
- друкувати , по вимозі керівника окремі матеріали;
- забезпечувати робоче місце керівника ; всім необхідним обладнанням для нормальної роботи;
- вести діловодство в межах своєї компетенції ;
- передати отриману кореспонденцію керівнику, направляти її після перегляду за призначенням і слідкувати за термінами виконання кореспонденції і доручень, взятих на контроль ;
- формувати справи для установленої номенклатури, зберігати іх, здавати
в архів ;
- використовувати передові методи роботи і засоби організації праці та
робочого місця ;
- дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки, внутрішнього
розпорядку та особистої гігієни.

Секретар-друкарка повинна знати :
- інструкцію по веденню діловодства :
- правила експлуатації друкарських машинок ;
- порядок розташування матеріалів та різноманітних документів при
друкуванні ;
- правила орфографії та пунктуації ;
- керуючий склад підрозділів підприємства ( установи );
- інструкції з техніки безпеки праці, пожежної безпеки, промислової санітарії
  і правила внутрішнього розпорядку.

Примітка : кваліфікаційна характеристика складена згідно програми по
перепідготовці звільнених робітників і незайнятого населення за професією "Секретар-друкарка”, код 4115.


онлайн игры